14 Maddədə Dövlət İdarə Edərkən İndi Evinə Həps Edilməyə Çalışılan Türk Qadını

E.Ə (eramızdan əvvəl). Türklər haqqında məlumatlar İslamdan əvvəl 4000-4500 il əvvələ çatır. Bu mövzu daxilində ilk növbədə türk dili təhlil edilməlidir. Heç bir türk dilində cinsi ayrıseçkilik yoxdur. Çünki Türk mədəniyyətində cinslər arasında ayrıseçkilik yoxdur. İlk şamanların qadınlar olduğuna inanılır və buna görə də qadın şamanlar şaman icmalarında ən güclü mənəvi liderlər idi. 

Həm də Tenqri  sözünün cinsi yoxdur. Türk ailələri patriarxal deyildilər. Çünki ana tərəfdən ‘ dayı ‘, ‘ tagay ‘, ‘ kufduk ‘ və ‘ xala ‘ kimi qohumluq adları türk dillərində olsa da, ata tərəfdən qohum adları türk ləhcələrində sonrakı dövrə aiddir. 

Bu məlumatlar xaricində; Kağan ‘ın dövlət rəhbərliyindəki  qərarı, Hatun  bu qərarla razılaşmadıqca etibarlı sayılmadı. 

Türklərin tarixi mənbələrdə önəm verdiyi hüquqlara “onların əsas haqqları”  deyildiyini və bunu ” Tanrı haqqı ” ilə eyniləşdirdiklərini göstərir.

| 1. Türk Dövlətlərində Qadınların Yeri

Türk Dövlətlərində Qadınların Vəziyyəti

Orta Asiya türk dövlətlərinin hamısında (İskitlər, Hunlar, Göktürklər, Uyğurlar) qadınların vacib hüquqları və səlahiyyətləri vardır. 

Məsələn , İskitlərdə hər bir qadının İskit kişiləri kimi döyüşçü və əsgər kimi böyüdülməsi bir ənənə var idi. 

İskit köçəri qadınların hər müharibədə kişiləri ilə vuruşmasının səbəbi budur . 

Türk dövlətlərində Türk qadınları bu cür işləri böyük ləyaqətlə və ləyaqətlə həyata keçirirdilər. 

Əslində Mete xəttatlığının Böyük Hun İmperiyası adından Çin ilə ilk sülh müqaviləsini  imzaladığı fəaliyyətlərdə o qədər böyük güclərlə hərəkət etdilər.

| 2. Qadınlar olmadan heç bir iş görülməz

Qadınsız heç bir iş görülə bilməz

Hunlar dövründən bəri qadın və kişi arasında heç bir ayrı-seçkilik yox idi və qadınlar kişilər üçün bir-birini tamamlayan hesab edildiyi üçün qadınlar olmadan heç bir iş görülməzdi. 

Buna baxmayaraq, kaqanın əmrləri yalnız ” Hakan buyurur ” ifadəsi ilə başlasaydı, etibarlı sayılmazdı. 

Xarici dövlətlərin səfirləri yalnız xanın qarşısına çıxa bilməzdilər. Həvarilərin qəbulu zamanı xanım xanın yanında olmalı idi.

Bəzən xanımlar elçiləri tək qəbul edərdilər. 

Misal üçün; Avropalı Hun ölkəsinə gələn səfirlər Attila’nın həyat yoldaşı Arıg-Han tərəfindən qəbul edilir və dövlət işləri müzakirə edilə bilər. 

Qəbul mərasimlərində, ziyafətlərdə və ziyafətlərdə qız hakanın solunda oturur. 

Siyasi və inzibati məsələlərə dair müzakirələrə qulaq asırdı və fikirlərini bildirirdi və hətta müharibə məclislərində iştirak edirdi. 

Bu vəziyyət Gökalp tərəfindən Qədim tayfalar arasındakı heç bir tayfa türk olaraq qadın cinsinə haqq və hörmət verməmişdir.

| 3. Türk Mifologiyasında Qadın

Türk mifologiyasında qadın

Türk mifologiyasında qadın çox yüksək bir vəziyyətdə təsvir edilmişdir. Yaradılış dastanına görə, qadın kainatın yaranmasına səbəb olan ilham mənbəyi olaraq görülürdü. 

Türk dastanlarında isə qadın ilahi bir varlıqdır. Beş hiss ilə çatmaq, toxunmaq, qoxulamaq və ya qavramaq mümkün deyil.

Yaradılış Əfsanəsində Ülgenə (Tanrı) insanları və dünyanı yaratmaq fikrini və ilhamını verən ” Ağ ana ” adlı bir qadındır. 

Oğuz Kağanın ilk arvadı qaranlığı sındıran göydən enən mavi işığdan, ikinci arvadı isə müqəddəs bir ağacdan doğan fövqəlinsə bir məxluqdur.

Türk mifologiyasında bəzi tanrıçalar belədir:

 • Ak Ana: Ülgenə sonsuz sulardan gələn və “yarat” əmri verən tanrıça.

 • Ana Umay: Uşaqları və heyvanları qoruyan tanrıça.

 • Ayısıt: Gözəllik ilahəsidir. Uşaqlara canlarını verir.

 • Kübey Hatun: Doğum tanrıçasıdır.

 • Asena: Rəhbər, lider ilahəsi

 • Ötügen: Dövləti qoruyan və hökmranlığı təmin edən tanrıça.

| 4. Göktürk və Uyğur qadınları

Göktürk və Uyğur qadınları

Göktürklərdə və Uyğurlarda, kağanın arvadı dövlət işlərində əri ilə söz sahibi olur. Sifarişlər təkcə Kağan adına deyil, həm də kağızan və cücə adından birgə imzalanır.

Orxon Yazılarında dövlət işlərini bilən katunlardan ( qızlardan ) bəhs olunur. 

Kağan’ın arvadı olan Hatun, bu kabinetdə Kağan kimi ənənə ilə oturur və kağanla ölkəni idarə edir. 

Orhun Yazılarında ” Hakan və Onun Hatunu Sırası ” sözləri ilə başlayan ifadələr var. 

Bu sözlər göstərir ki, İslamdan əvvəlki Türk dövlətlərində qadınlar idarəetmədə söz sahibi olurlar.

Kutluk Dövlətinin idarəçiləri olan Bilge Khan və Kültig adına ucaldılmış abidələrdə qızın xalqa fərqli olduğu belə ifadə edilir. 

Yuxarıda Türk Tanrısı Türkün müqəddəs torpağını bu şəkildə düzəltdi. Heç bir Türk milləti yoxdur, insanlar İlteriş Kağan və anam İlbilge Xatun (Tanrı) tərəfindən xalq kurslarında və xaricində  

Baba” deyirlər  Bu ifadələr Orta Asiya, Türkiyədəki qadınların siyasi və sosial qayğı mövqeyinin göstəricisidir.

| 5. Dövlət İdarəçiliyindəki Qadınlar və Ordu Başçıları

Dövlət İdarəetməsindəki Qadınlar və Ordu Başçıları

Qadınlar arasında zaman-zaman dövlət siyasətini formalaşdıranlar da olub. Misal üçün; Sabar (Sibir) nin xanı Balak Xan həyat yoldaşı Boarık Babanın yerinə öldü.

Boarık Hatun , 100.000 nəfərlik Sabar ordusuna rəhbərlik edir və Bizans imperatoru I Justinian’u diz çökdürdüyü bilinir. 

Mövzuya dair başqa bir nümunə II. 

Göktürk Xaqanından Bilge Khan öldükdə, taxta çıxan oğulları dövləti yaxşı idarə edə bilmədikdə, Tonyukukun qızı olan anası Po-Fu dövlət işlərinə qarışmağa başladı.

| 6. İbn-i Fadlanın Əsərindəki Türk Qadınları

İbn-i Fadlanın Əsərindəki Türk Qadını

İslamdan əvvəlki Türk qadınlarına verilən əhəmiyyətə dair digər nümunələr də verilə bilər. 

Misal üçün; Hələ İslamı olmayan İtil (Volqa) Bolqarlarına səyahət edən İbn-i Fadlan, əsərində Türk cəmiyyətində qadınların yeri və əhəmiyyətinin təəccüblü bir vəziyyətdə olduğunu etiraf edir və bu heyrətini gizlədə bilmədi. 

Fadlan hesabat Hatun bu Hatun bir hilat geyimli zaman, Xatun aid qadın qızı gümüş pul səpələnmiş ki, türklərin adət idi ki, növbəti hökmdarı oturmuşdu ki, Türk qadınlar xilas heç vaxt.

| 7. Dastanlardakı Qadınlar

Dastanlardakı qadınlar

Dədə Qorqud hekayələrindən biri olan ” Deli Dumrul ” hekayəsində, Dumrul həyatının əvəzinə həyat tapmağa çalışarkən bunu qadında tapdı və qadın ona tərəddüd etmədən “həyatını verəcəyini” söylədi. 

Bundan əlavə, Türk mədəniyyətindəki epik qəhrəmanlar yaxşı atlar sürən, yaxşı qılınc istifadə edən və yaxşı mübarizə aparan qadınlarla evlənmək istəyirlər. 

Əslində Dədə Qorqud hekayələrindən biri olan Bamsı Beyrek hekayəsindəki “Banu Çiçek” bunun ən yaxşı nümunələrindən biridir. 

Digər bir nümunə Selcen Hatundur. Selçen Hatun düşmənlərin gecə ərinə basqın edəcəyindən qorxur. 

Əri xəbərdar edir, müharibə başlayır.

Döyüş zamanı ərinin atı yaralanıb. 

Kənarda döyüşə hazır gözləyən Selcen Hatun atını düşmənlərin üstünə minir və düşmənləri öldürməyə başlayır. 

| 8. Türk Qadınlarının Bizans Dövlətinə Təsiri

Türk Qadınlarının Bizans Dövlətinə Təsiri

Həm də bir Xəzər şahzadəsi olan Çiçekion, Bizans sarayına gəlin kimi gedəndə geyindiyi paltar sarayda və ətrafda dəb halına gəldi. 

Ancaq daha əhəmiyyətlisi budur: İmperator II. Justinian və V. Konstantin Xəzər şahzadələri ilə evləndilər.

Xəzər şahzadəsindən doğan Konstantinosun oğlu tarixdə ” Hazar Leon ” ləqəbi ilə tanınırdı. 

Eyni zamanda bu şəxs Xəzər xanın nəvəsidir. 

Bizans imperatorları bu evliliklərlə əlaqədar bəzi məsələlərdə Xəzərlərdən dəstək almağı düşünürdülər. 

Hazar Leon’un həyat yoldaşı  İren , daha sonra  Augusta  ya da imparatorun bir şefi deyil, yalnız və tam səlahiyyətli olaraq “Basileus” elan edildi. 

Bu hadisə Xəzər Türk qadınlarının Bizans dövlətinə siyasi təsirini göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir.

| 9. Fərqli Coğrafiyada Yaşayan Qadınların Vəziyyəti

Fərqli Coğrafiyada Yaşayan Qadınların Vəziyyəti

 • Çinlilərdə qadınlara insan kimi baxılmırdı, onlara bir ad belə verilmir. Çox vaxt qızlara ad verilmir, onlara “bir, iki, üç” deyilirdi . Ömrü boyu bir insanın hakimiyyəti və hakimiyyəti altında olmalı idi.

 • İngiltərədə XI. Əsrə qədər ərlər arvadlarını sata bilərdilər.  Xristianlar; qadınları şeytan sayırdılar. Yenə İngiltərədə qadın “murdar” varlıq sayıldığı üçün İncilə toxuna bilmədi. Qadın Hanry dövrün (1509-1547) ərzində Müqəddəs Kitab oxumaq etmək hüququ qazanıb.

 • İngilis yepiskopu Dour, 1888-ci ildə Westminster Kilsəsində təbliğ edərkən dedikləri; “Yüz il əvvələ qədər bir qadının kişilərin süfrəsində oturmağa haqqı olmadığından soruşulmadan danışması caiz deyildi. Əri başının üstünə nəhəng bir çubuq asdı və nə vaxt arvadı sifarişini yerinə yetirməsə, istifadə edərdi. Digər tərəfdən, oğlanlar; analarına ev qulluqçusu bir qadından daha çox kredit verməzdilər.”

Dövlət 14 məqalədə dövləti idarə edərkən evində həbs olunmağa çalışan türk qadını

 • Qədim Romalılar qadını bütün pisliklərin anası hesab etdikləri üçün nigah qəbul etmədilər. Bir qadın bir qız və ya şikəst bir uşaq dünyaya gətirsə, ərinin onu öldürmək haqqı var idi. Əri öldükdə, qadın miras qalmayacaqdı.  Qadının ev işlərinə laqeyd yanaşması boşanma səbəbi sayılır. Qadının məhkəməyə müraciət etməsi və ifadə verməsi qadağan edildi.

 • İranda qanını pozmamaq üçün yaxın qohumlarla evlilik uyğun sayılır. Bu səbəblə anaları və bacıları ilə evlənənlər ortaya çıxdı. (Xüsusilə Mazdeizm populyar olduqda.)

 • Cəhiliyyə ərəblərinin qızlarını diri-diri basdırması bir həqiqətdir. Bir qıza sahib olmaq şərəfsiz sayılırdı.

 • Hindistan anlayışında, evliliyin əsas məqsədi atanın günahlarını bağışlamaq üçün atanı miras ala bilən və ailə dinini davam etdirə biləcək bir oğul sahibi olmaqdır. Oğlan ailə üçün xoşbəxtlik, qız isə fəlakət sayılır. Kişi sonsuz olsaydı, “arvadının başqası ilə birləşməsinə” icazə verərdi. Dul qadınlar bir daha evlənməzdilər. Ölən ərinin axirətdə sevgisinə ehtiyac duyduğunu nəzərə alaraq yandırıldı. Ölən ərinin üzərində yandırılan qadın sadiq və hörmətli bir qadın hesab olunurdu.

| 10. Abbasilər Dövlətindəki Türk Qadınları

Abbasilər Dövlətindəki Türk Qadınları

Türk qadınlarının tarixdən gətirdiyi bu geniş nüfuz, əhəmiyyətli yer və status, İslam keçid dövründə diqqətəlayiq bir vəziyyət gətirir. 

İslam-Ərəb dövlətlərinin adət etmədiyi bəzi hadisələr olub. 

Bu maraqlı hadisələrdən biri də bəzi Türk qadınlarının Ərəb-İslam dövləti olan Abbasi dövlətində söz sahibi olmasıdır. 

Meracil Hatun , Abbasi əyalətində bir hökuməti olan Türk qadınlarından biridir .

Meracil Hatun ilə Türk qadınlarının Abbasi sarayındakı fəaliyyətləri başladı. Meracil Babe “Daha sonra Maria Hatun ‘da bəhs edilməsi xaricində bir qadın. 

Başqa bir nümunə: əl-Mukdadi Billah’ın  anası Cəfər, Şaqab Hatun, 25 il dövləti idarə etdi.

Bu qadınların inanılmaz bir sərvəti var idi. Vəzirlərin təyin edilməsindən bəzi qanunların qəbul edilməsinə qədər təsirli olublar. 

Bunları edə bilmək üçün bir siyasi zəka və təcrübə tələb olunduğundan, söz mövzusu qadınların da bu xüsusiyyətlərə sahib olduğunu asanlıqla söyləmək olar.

İslamın qəbul edilməsini və bunun Türk cəmiyyəti həyatı üzərindəki təsirlərini nəzərə alsaq, cəmiyyətdə təkcə Türklərin dini inancları deyil, həm də siyasi və sosial dəyişikliklər yaşandı.

Türklər İslama daxil olduqdan sonra öz adət və ənənələrini qorumağa çalışarkən, sonrakı dövrlərdə Ərəb, Fars və Bizans mədəniyyətinin təsirinə də məruz qaldılar.

| 11. Böyük Səlcuqlu dövlətindəki qadın

Böyük Səlcuqlu dövlətindəki qadın

İlk müsəlman Türk dövlətlərinin sülalələrinə mənsub qadınlar siyasi və inzibati həyatda kilolarını qoruyub saxladılar və bəzən ehtiyac duyduqlarını etdilər. 

Səlcuqlulardakı bəzi qızlar sarayda sultanla deyil, başqa bir şəhərdəki bir sarayda müvəqqəti və ya daimi qalırdılar. 

Sultanla birlikdə olub-olmamasından asılı olmayaraq, onun ixtiyarında kiçik miqyaslı bir inzibati və hərbi təşkilat, xüsusi bir xəzinə, xüsusi vəzir və digər məmurlar var.

Qızlar gələndə yerlərini tərk edib sultanın köməyinə gedə bilərdilər. Misal üçün; Tuğrul bəy , Hamedan Bələdiyyəsindəki ögey qardaş İbrahim İnal tərəfindən Tuğrul Bəyin həyat yoldaşı Altuncu Hatun ‘un tabeliyində olan ərinin Oğuz köməyi ilə Bağdada getdiyi bilinir.

Terken adı ilə tanınan bu qızların öz yataqxanaları, divan təşkilatları, əsgərləri və əhəmiyyətli gəlirləri olan xəzinələri var idi. 

İslam dövründə Türk toplumları və dövlətləri, qadınlar ictimai həyatda hüquqlarını qorudular və davam etdirdilər. Ananın ailədə təsiri var və onun fikirləri nəzərə alınır.

Ancaq Anadoluya gəldikdən sonra dövlət sistemində bəzi dəyişikliklər edildi. 

Böyük Səlcuqlularda olduğu kimi, böyük torpaq sahələri də inkar edilməyə başlandı, qadınların inzibati məsələlərdə rolu minimuma endirildi , qəbilələr ərazidə yerləşməyə başladı və Fars dili dövlətin rəsmi dilinə çevrildi.

| 12. Osmanlıda və Səfəvi İmperiyasındakı qadın

Osmanlı İmperiyasındakı qadın

Bizim tariximizdə ən məşhur qadın, bir çox tarix kitabındada tanış olduğumuz  Azərbaycanın ilk diplomat qadını sayılan Sara Xatundur. Sara xatun ağqoyunlular dövründə yaşasada həmin dövrdəki vəziyyət səfəvi imperiyası ilə eyni idi.

Sara xatun bir müddət Harput şəhərinin hakimi olmuşdur. Sara xatun məscidi onun dövründə ucaldılmışdır. Bundan əlavə bir zaviyəsi vardır və üzərində “Sara xatun — Valideyi Uzun Həsən” yazılmışdır. 

Uzun Həsənin anası Sara Xatun olduqca adil, müşfiq və işini bilən bir hakim idi.

Azərbaycanın ilk diplomat qadını yaşadığı dövrdə bir çox məsələni savaş olmadan, qan tökmədən həll etmişdir. Buda qadınların bizim tariximizdə necə güclü olduğunu göstərməkdədir.

Quruluş dövründə sultanların arvadları saraylarda cəmiyyətlə əlaqəsi kəsilməklə yaşamırdılar. 

Həyat yoldaşları kimi, onlar da ictimai-siyasi həyatda. Sultanların arvadları, uçuş köçü hadisəsi olmadan xarici kişilərlə görüşmək azadlığına sahibdirlər. 

Misal üçün; Orhan bəyin həyat yoldaşı Nilüfer Hatun, Şimali Afrikalı səyyah İbn-i Battutaya ləzzət və təriflər təqdim etdi. Müsəlman Nilüfer Hatun Bursa da bir lojada, və Bursa məscidində “keçən çay bir körpü üzərində inşa edildi. 

Sultan I Muradın qızı Melek Hatun və ya Selçuk Hatun, erkən Osmanlı siyasətində iştirak edirdi. 

Sonrakı dövrlərə baxdıqda, dövlətdəki Hürrəm Sultan və ya Mihrimah sultan və Esma sultanları kimi sultanların arvad və qızlarının təsirləri şübhəsiz güclüdür. 

Əslində qadınların Osmanlı sarayında hakimiyyət mübarizələrinə girməsi tarixi bir həqiqətdir.

| 13. Osmanlı İmperiyasında Bir Qadın Təşkilatı

Osmanlı İmperiyasında Bir Qadın Təşkilatı

Quruluş dövrünün ən əhəmiyyətli təşkilatlarından biri Bacıyan-ı Yunan təşkilatı idi və bu quruma daxil olan qadınlar da məskunlaşma fəaliyyəti ilə məşğul olurdular. Bu məqsədlə Ahis kimi müxtəlif lojalar açdılar.

Qanun dövrünə aid olan Defterî Hakani qeydlərində, Menteşe kitabındakı 718 nömrəli 63, 74, 32, 81 nömrəli sənədlərə ” Kız Bacı “, ” Sakarî kimi əzəmətli lojaların şeyxlərindən nümunələr verilmişdir. Hatun “,” Hacı  Fatma Zaviye “. 

Bacıyan-ı Rum təşkilatındakı qadınlara Ahi topluluğundakı kişilərə ‘əlinizdə bel- diliniz olsun ‘ tövsiyəsi verildiyi kimi, Bâcıyân-ı R teşkilm təşkilatındakı qadınlara da ” bir var vaksin həyat yoldaşı-iş“.

| 14. Çağdaş Türk Cəmiyyətində Qadın

Bugünkü Türk Cəmiyyətindəki Qadınlar

Min illərin macərasının son nöqtəsi ..

Traveling Research Company, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqədar apardığı araşdırmaya görə:

Qadınların 75%-i “Həyatınızdan razısınızmı” sualına “yox” cavabını verərkən, 42%-si istəmədikləri halda həyat yoldaşları tərəfindən cinsi əlaqəyə girməyə məcbur edilir. Evli qadınların 36% faizi könüllü və seçdikləri insanla evləndi.

 

Yeniliklərdən tez xəbərdar olmaq və bu tipli məzmunların daha çox gəlməsi üçün sadə bir toxunuşla Telegram kanalımıza abunə ola bilərsiniz

 
Reaksiyanız ?
+1
22
+1
0
+1
18
+1
0
+1
12
+1
6
+1
9

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.